บทที่ 6 Past Continuous Tense


The Past Continuous Tense

โครงสร้าง :    S + was, were + Ving

หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจน เช่น
                 - They were learning English at eleven o'clock yesterday.
                 - At nine o'clock last night we were watching television.
2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เป็นเวลานานในเวลาเดียวกันในอดีต ซึ่งจะใช้ past continuous
     กับทั้งสองเหตุการณ์นั้น เช่น
                - The students were thinking about their lunch while the teacher was explaining
                  new words.
                  (Two long actions happening at the same time in the past.)
                - She was singing as I was sweeping the floor.
3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ และมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
            ซึ่งเป็นเหตุการณ์สั้นๆ เข้ามาแทรก (The first action was happening when the second ,
            shorter action happened.)
             เหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังดำเนินอยู่ ใช้ past continuous
             เหตุการณ์สั้นๆ ที่เข้ามาแทรก ใช้ past simple
                - The student interrupted her while she was explaining how to use the machine.
                     (นักเรียนพูดสอดแทรกเธอ ในขณะที่เธอกำลังอธิบายถึงวิธีการใช่เครื่องจักร)
                - When I came home , my mother was talking on the telephone.
                - While/As he was walking past the building , he heard a scream.

    หมายเหตุ --- Clause ที่ตามหลัง when (เมื่อ) มักใช้ past simple ส่วน clause ที่ตามหลัง while (as) (ในขณะที่)
            มักใช้ past continuous แต่ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน หรือเกือบขณะเดียวกัน
          ก็ให้ใช้ past simple ทั้งสองเหตุการณ์ เช่น
            - They left the hall as I entered it.
4. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำซากในอดีต ในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจน
                - Last year he was taking paino lessons every day.
                - We were visiting my parents every evening while we were in Bangkok.
    หมายเหตุ --- รูปประโยคที่ใช้ past continuous ในข้อ 4 นี้ มีความหมายเหมือนกับรูปประโยคที่ใช้ past simple
     และเรานิยมใช้กับ past simple มากกว่า

อ้างอิงแหล่งที่มา

http://learnenglish.nabia10.com/gramma/th/pastcon.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น